គ្រូអាល្លឺម៉ង់ ពន្យល់មូលហេតុដែល មិនកោះហៅអ្នកចាំទី Ter Stegen ចូលជម្រើសជាតិ

You may also like...