គ្រូ Chelsea ថាកីឡាករពីររូប មិនទាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីលេងក្នុងក្រុមរបស់លោកទេ

You may also like...