គ្រូ Chelsea បង្ហាញក្ដីព្រួយបារម្ភមួយ មុនពេលប្រកួតទល់នឹង Manchester City យប់នេះ

You may also like...