តើខ្សែរាជវង្ស និង អ្នកនយោបាយ នៅលើលោកនេះ គាំទ្រក្លឹបបាល់ទាត់ណាខ្លះ?

You may also like...