ទោះ​ស៊ុត​បាន​ច្រើន​ជាង តែ​បើ​មើល​ស្ថិតិ​មួយ Icardi ធ្វើ​បាន​ល្អ​ជាង Ronaldo

You may also like...