ទោះ​ស្និទ្ធ​ប៉ុណ្ណា តែ​អត់​ឈ្មោះ Ronaldo ទេ ក្នុង​ជម្រើស​ល្អ​បំផុត ១១ រូប​របស់ Zidane

You may also like...