ទំលាយថ្លៃខ្លួនរបស់ Neymar ដែលផ្លាស់មក PSG មិនមែនត្រឹមតែ ២២២លានអឺរ៉ូនោះទេ

You may also like...