បណ្តំរូបភាពសត្វដែលគួរឲ្យស្រលាញ់នឹងគួរឲ្យខ្នាញ់លើលោក

តើអ្នកមានសត្វចិញ្ចឹមនៅឯផ្ទះដែរឬទេ ? តើវាធ្លាប់ធ្វើអ្វីអោយអ្នកសើច ឬធ្វើរឿងអ្វីដែលមើលទៅគួរឲ្យ ខ្នាញ់ដែលឬទេ ? បើយើងមានសត្វចិញ្វឹមនៅផ្ទះ វាអាចប្រលែងជាមួយអ្នកនៅពេលដែលអ្នក អផ្សុក ឬមួយអ្នកមិនសូវសប្បាយចិត្តនឹងរឿងអ្វីមួយ ព្រោះពេលខ្លះវាអាចធ្វើរឿងអ្វីប្លែកៗធ្វើឲ្យយើងសើចបាន ។តើអ្នកចង់ដឹងទេថា មានសត្វអ្វីខ្លះដែលក្រុមការងារខ្ញុំយកមកបង្ហាញក្នុងថ្ងៃនេះ មានដូចជាៈ

 

 

Brightside

  

Brightside

ប្រភពៈBrightside