បាន​ប៉ុណ្ណេះ​កប់​ម៉ង! ជម្រើស ១១ រូប​ក្នុង​ក្តី​ស្រមៃ ប្រមូល​ផ្តុំ​សុទ្ធ​តែ​ម្ចាស់​ពាន Ballon d’Or

គិត​ត្រឹម​ឆ្នាំ ២០១៨ ពាន Ballon d’Or បាន​ចែក​ជូន ៦២ លើក​ហើយ​ដល់​តារា​ឆ្នើម​ទូទាំង​សកលលោក ដោយ​អ្នក​ខ្លះ​ឈ្នះ​បាន​ដល់​ទៅ ៥ លើក​ក៏​មាន។ អត្ថបទ​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ជម្រើស ១១ រូប​ល្អ​បំផុត​ជាមួយ​ការ​ផ្គុំ​បញ្ចូល​គ្នា​នូវ​ម្ចាស់​ពាន Ballon d’Or សម័យ​កាល​ខុសៗ​គ្នា។

Lev Yashin (១៩៦៣)


Franz Beckenbauer (១៩៧២ និង ១៩៧៦)


Fabio Connavaro (២០០៦)


Matthias Sammer (១៩៩៦)


Johann Cruyff (១៩៧១,១៩៧៣ និង ១៩៧៤)


Michel Platini (១៩៨៣,១៩៨៤ និង ១៩៨៥)


Kevin Keegan (១៩៧៨ និង ១៩៧៩)


Alfredo di Stefano (១៩៥៧ និង ១៩៥៩)


Lionel Messi (២០០៩,២០១០,២០១១,២០១២ និង ២០១៥)


Cristiano Ronaldo (២០០៨,២០១៣,២០១៤,២០១៦ និង ២០១៧)


Marco van Basten (១៩៨៨,១៩៨៩ និង ១៩៩២)

ប្រភព: BeSoccer