បាន​ប៉ុណ្ណេះ​កប់​ម៉ង! ជម្រើស ១១ រូប​ក្នុង​ក្តី​ស្រមៃ ប្រមូល​ផ្តុំ​សុទ្ធ​តែ​ម្ចាស់​ពាន Ballon d’Or

You may also like...