ពន្លកថ្មីមួយរូបរបស់ Barcelona ត្រូវបានចាត់ទុកជាបេក្ខភាព ស្នងតំណែង Ballon d’Or នាពេលអនាគត

You may also like...