ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភលើអាវនៃក្លឹបទាំង ១១ មានតម្លៃថ្លៃបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តបាល់ទាត់

ក្រៅ​ពី​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ក្នុង​កីឡដ្ឋាន​ក៏​ដូច​ជា​ផ្នែក​ដទៃ​ទៀត​ដែល​អាច​បង្ហាញ​ទៅ​កាន់​អ្នក​គាំទ្រ ក្រុមហ៊ុន​ឬ​ស្ថាប័ន​កំពូល​ជា​ច្រើន​ក្នុង​លោក​បាន​ចំណាយ​លុយ​រាប់​លាន​សម្រាប់​ក្លឹប​បាល់ទាត់​កំពូល។ CamboTrends បង្ហាញ​ពី​អាវ​នៃ​ក្លឹប​ទាំង ១០ មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​បំផុត បើ​និយាយ​ពី​ទំហំ​ចំណូល​ទទួល​បាន​ពី​ម្ចាស់​ឧបត្ថម្ភ។

១១.Juventus សរុប ៤០ លាន​អឺរ៉ូ


១០.PSG សរុប ៥០ លាន​អឺរ៉ូ


៩.Tottenham សរុប ៧៤ លាន​អឺរ៉ូ


៨.Man City សរុប ៧៤ លាន​អឺរ៉ូ


៧.Liverpool សរុប ៨០ ​លាន​អឺរ៉ូ


៦.Bayern Munich សរុប ៩០ លាន​អឺរ៉ូ


៥.Arsenal សរុប ១១៤ លាន​អឺរ៉ូ


៤.Chelsea សរុប ១១៤ លាន​អឺរ៉ូ


៣.Man Utd សរុប ១៥១ លាន​អឺរ៉ូ


២.Barcelona សរុប ១៦០ លាន​អឺរ៉ូ


១.Real Madrid សរុប ១៨០ លាន​អឺរ៉ូ

ប្រភព: ក្លឹប​ទាំង ១០ ​ទទួល​បាន​ម្ចាស់​ឧបត្ថម្ភ​បោះ​លើ​អាវ​ថ្លៃ​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​បាល់ទាត់

មតិយោបល់