ស្ថិតិ៖ បិទ​ជើង​ទី ១ ​រក​ឃើញ​ក្រុម​មួយ​មាន​ភាគរយ​ខ្ពស់​ឈ្នះ​ពាន CL ខណៈ Juve និង Man Utd…

យោង​តាម​ស្ថិតិ​វាយ​តម្លៃ​ដ៏​សុក្រឹត​មួយ​លើ​គេហទំព័រ FiveThirtyEight ​បាន​បង្ហាញ​ថា Juventus មាន​សង្ឃឹម​ត្រឹម ១៤ ភាគរយ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​អាច​ឡើង​ទៅ​វគ្គ ៨ ​ក្រុម​ចុង​ក្រោយ និង​សល់​តែ ២ ភាគរយ​គត់​ដែល​អាច​ឈ្នះ Champions League ឆ្នាំ​នេះ។

ស្ថិតិ​លម្អិត​សូម​បង្ហាញ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
១.Man City ទៅ​វគ្គ​បន្ទាប់ ៩៩ ភាគរយ – ឈ្នះ​ពាន ២២ ភាគរយ


២.PSGទៅ​វគ្គ​បន្ទាប់ ៩៧ ភាគរយ – ឈ្នះ​ពាន ១៧ ភាគរយ
៣.Barcelonaទៅ​វគ្គ​បន្ទាប់ ៧៧ ភាគរយ – ឈ្នះ​ពាន ១៣ ភាគរយ
៤.Liverpoolទៅ​វគ្គ​បន្ទាប់ ៥០ ភាគរយ – ឈ្នះ​ពាន ១០ ភាគរយ


៥.Bayern Munichទៅ​វគ្គ​បន្ទាប់ ៥០ ភាគរយ – ឈ្នះ​ពាន ៩ ភាគរយ
៦.Atletico Madridទៅ​វគ្គ​បន្ទាប់ ៨៦ ភាគរយ – ឈ្នះ​ពាន ៨ ភាគរយ
៧.Real Madridទៅ​វគ្គ​បន្ទាប់ ៧៦ ភាគរយ – ឈ្នះ​ពាន ៧ ភាគរយ
៨.Tottenhamទៅ​វគ្គ​បន្ទាប់ ៩៦ ភាគរយ – ឈ្នះ​ពាន ៦ ភាគរយ


៩.Ajaxទៅ​វគ្គ​បន្ទាប់ ២៤ ភាគរយ – ឈ្នះ​ពាន ២ ភាគរយ
១០.Juventusទៅ​វគ្គ​បន្ទាប់ ១៤ ភាគរយ – ឈ្នះ​ពាន ២ ភាគរយ
១១.Romaទៅ​វគ្គ​បន្ទាប់ ៥៩ ភាគរយ – ឈ្នះ​ពាន ១ ភាគរយ
១២.Portoទៅ​វគ្គ​បន្ទាប់ ៤១ ភាគរយ – ឈ្នះ​ពាន ០ ភាគរយ
១៣.Lyonទៅ​វគ្គ​បន្ទាប់ ២៣ ភាគរយ – ឈ្នះ​ពាន ០ ភាគរយ
១៤.Dortmundទៅ​វគ្គ​បន្ទាប់ ៤ ភាគរយ – ឈ្នះ​ពាន ០ ភាគរយ


១៥.Man Utdទៅ​វគ្គ​បន្ទាប់ ៣ ភាគរយ – ឈ្នះ​ពាន ០ ភាគរយ
១៦.Schalke o4ទៅ​វគ្គ​បន្ទាប់ ១ ភាគរយ – ឈ្នះ​ពាន ០ ភាគរយ

ប្រភព: Fivethirtyeight SPI

មតិយោបល់