ការបោះឆ្នោតពាន Ballon d’Or ត្រូវបានលុបចេញ ក្រោយ Messi ទទួលបានសំលេងច្រើនលើសលប់

You may also like...