ប៉ុន្មានសន្លឹក បង្ហាញថាមនុស្សទាំងនេះពិតជាមានសំណាងបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ

អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសំណាងបំផុតនៅដែល ត្រូវឆ្នោត អាចរកឃើញរបស់ដែលបាត់មកវិញ នឹងផ្សេងៗទៀត ។ ហើពេលខ្លះជីវិតអាចផ្តល់ឱកាសជាលើកទីពីរសំរាប់យើង ដែលយើងតែនិយាយថាតារាសំណាង ។

យ៉ាងណាមិញយើងក្រឡែកមកមើលរូបភាពបង្ហាញប៉ុន្មានសន្លឹកនេះ ដែលបង្ហាញពីមនុស្សចំនួនដែលមានសំណាងបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ ។

១ ខ្វះតែបន្ទិច

២ ស្រៀណាស់

៣ ល្អវិញ

៥ ទិញបី បានបួន

៧ ប៊ិះសើម

៨ បានមួកយោង

៩ សំណាងណាស់

១០ សំណាងមែន អាប្អូន

១១

១២

១៣

១៤ ស្ទើតែគ្មានគ្រាប់

១៥ កៀកពេកហើយ

១៦ សូមកំុឲ្យជួបលើកទីពីរ

១៧

១៨ បាត់រាប់ឆ្នាំ តាមពិតមកនៅទីនេះសោះ